• រូបតំណាង-1
  • រូបតំណាង-2
  • រូបតំណាង-3
  • រូបតំណាង-4
  • រូបតំណាង-5

ក្រុង Shenzhen CUSTOM កីឡាពាក់ CO.LTD ។

កីឡាកីឡា - ក្រុមហ៊ុនផលិតរោងចក្រផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសចិន

Our crew through skilled training. Skilled skilled knowledge, strong sense of company, to meet the company wants of customers for Athletic Sportswear, ការរត់ខ្លីបង្ហាប់ , ពាក់បង្ហាប់ , ខោកីឡាបេស្បលផ្ទាល់ខ្លួន , Adhering to the business philosophy of 'customer first, forge ahead', we sincerely welcome clients from at home and abroad to cooperate with us give you best service! Our well-equipped facilities and great good quality regulate throughout all stages of manufacturing enables us to guarantee total buyer gratification for Athletic Sportswear, Our company has a skillful sales team, strong economic foundation, great technical force, advanced equipment, complete testing means, and excellent after-sales services. Our items have beautiful appearance, fine workmanship and superior quality and win the unanimous approvals of the customers all over the world.

WhatsApp Online Chat !