• រូបតំណាង-1
  • រូបតំណាង-2
  • រូបតំណាង-3
  • រូបតំណាង-4
  • រូបតំណាង-5

ក្រុង Shenzhen CUSTOM កីឡាពាក់ CO.LTD ។

កាត color

ក្នុងនាមជាសម្រាប់កាតណ៍នេះយើងជាធម្មតាមានមូលដ្ឋាននៅលើកាតណ៍ Pantone ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានកាតណ៍ Pantone, យើងអាចផ្តល់នូវកាតណ៍ដល់អ្នក។

កាត color


WhatsApp Online Chat !